Logo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie

Logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji
Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Spółdzielnia Socjalna w praktyce

Nabór na 12 Opiekunek / Opiekunów

Aktualności » Nabór na 12 Opiekunek / Opiekunów

Data:2024-01-25

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SZANSA" W KĘPNIE
OGŁASZA NABÓR
NA 12 OPIEKUNEK / OPIEKUNÓW

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS
w ramach programu regionalnego fundusze europejskie dla wielkopolski 2021-2027
Nr wniosku o dofinansowanie projektu: FEWP.06.13-IZ.00-0013/23
Projekt pn.: "Obok Ciebie - Nowe usługi społeczne i zdrowotne w Mieście
i Gminie Kępno" realizowany w ramach Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski
o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) , Działanie 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Wymagania niezbędne:

 • kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej lub
 • doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej,
 • akceptacja opiekunki / opiekuna przez uczestnika projektu.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae opatrzone własnoręcznym podpisem wraz z klauzulą o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)",
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • opiekę higieniczną,
 • pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej,
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Termin, sposób wyboru kandydata i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Spółdzielni Socjalnej "Szansa" w Kępnie, położonej przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13/19 lub przesyłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Opiekuna w ramach realizacji projektu Obok Ciebie - Nowe usługi społeczne i zdrowotne w Mieście i Gminie Kępno" w terminie do dnia 22.02.2024 r.
 2. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów.
 3. Dokumenty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadomieni.
 5. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.szansa.kepno.pl
 7. Kępno, 25.01.2024 r.

  Do pobrania:

Polecamy:
SZANSA
Spółdzielnia Socjalna
ul. ks. P. Wawrzyniaka 13/19
63-600 Kępno
Kontakt:
tel.: 535 257 052
e-mail: biuro@szansa.kepno.pl
Dane rejestrowe:
KRS:
NIP:
REGON: