Logo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie

Logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji
Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Spółdzielnia Socjalna w praktyce

Nabór na 3 opiekunów

Aktualności » Nabór na 3 opiekunów

Data:2022-01-17

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SZANSA" KĘPNO OGŁASZA NABÓR NA TRZECH OPIEKUNÓW

W ramach projektu "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie uprawniające do wykonywania usług w ramach w/w stanowiska.
 2. Kwalifikacje zawodowe.
 3. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 4. Nieprzekroczenie w okresie zatrudnienia limitu 276 godzin miesięcznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS raz działań finansowanych z innych źródeł w tym środków Gminy Kępno / Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie.

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 4. Oświadczenie, że łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS nie przekracza w okresie zatrudnienia miesięcznego limitu 276 godzin.
 5. Jeden z wymaganych dokumentów aplikacyjnych: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub CV powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody."

Ramowy zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1. Rozpoznawanie i pomoc rozwiązywaniu problemów osoby niesamodzielnej.
 2. Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych.
 3. Pomoc w podtrzymaniu aktywności społecznej.
 4. Aktywizacja do zwiększenia samodzielności życiowej.
 5. Zapewnienie higienicznych warunków otoczenia.
 6. Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
 7. Wykonywanie zabiegów higienicznych.

Termin, sposób wyboru kandydata i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 28 stycznia 2022 r. do godziny 12.00 w Spółdzielni Socjalnej "Szansa" Kępno, przy ulicy Ks. Piotra Wawrzyniaka 13/19, 63-600 Kępno lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na Opiekuna w ramach realizacji projektu: "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno”
 2. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów.
 3. Dokumenty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadomieni.
 5. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.szansa.kepno.pl

Kępno, dnia 17 stycznia 2022 r.

Polecamy:
SZANSA
Spółdzielnia Socjalna
ul. ks. P. Wawrzyniaka 13/19
63-600 Kępno
Kontakt:
tel.: 535 257 052
e-mail: biuro@szansa.kepno.pl
Dane rejestrowe:
KRS:
NIP:
REGON: