Logo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie

Logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji
Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Spółdzielnia Socjalna w praktyce

Szkolenie Pierwsza Pomoc Przedmeczyna - zapytanie ofertowe

Aktualności » Szkolenie Pierwsza Pomoc Przedmeczyna - zapytanie ofertowe

Data:2019-02-26

Spółdzielnia Socjalna "Szansa" w Kępnie realizując w partnerstwie z Gminą Kępno / Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępnie projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno", dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej brutto szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, liczby godzin szkolenia teoretycznego oraz liczby godzin szkolenia praktycznego dla grupy 10 uczestników.

W ramach szkolenia wykonawca musi zapewnić salę na zajęcia dydaktyczne, materiały na zajęcia, serwis kawowy podczas trwania zajęć, wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Wykonawca zobowiązany będzie dokumentować przebieg szkolenia oraz jego efekty. W tym celu po zakończeniu szkolenia przekaże Zamawiającemu: listę obecności, dziennik zajęć, dokumentację szkoleniową, kopie certyfikatów, ankiet oceniających jakość i przydatność szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zdjęcia.

Szkolenie będzie realizowane w miesiącu marcu 2019 r.

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do przeprowadzenia w/w kursu. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2019 r. do godziny 14.00 w wersji papierowej osobiście w siedzibie Zamawiającego w Kępnie, przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13/19, lub przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Dla informacji podajemy, że Wykonawca szkolenia otwartego realizowanego w ramach projektu zobowiązany jest zarejestrować instytucję szkoleniową w rejestrze instytucji szkoleniowych dostępnej na stronie http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris i aktualizował w bazie informację o każdym szkoleniu otwartym organizowanym w ramach projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Pracownik upoważniony do kontaktu z Wykonawcą
p. Anna Jarczak - koordynator projektu Spółdzielni Socjalnej "Szansa"
e-mail: anna.jarczak_mgopskepno@interia.pl

Polecamy:
SZANSA
Spółdzielnia Socjalna
ul. ks. P. Wawrzyniaka 13/19
63-600 Kępno
Kontakt:
tel.: 535 257 052
e-mail: biuro@szansa.kepno.pl
Dane rejestrowe:
KRS:
NIP:
REGON: